Andre and Natascha Wiering Home page

Since 1997 the most interesting page on the Web!


Information about the Netherlands, about North-Holland, about Westfriesland, about Wervershoof, about Zwaagdijk-oost, about the famous surname Wiering, about our direct ancestors, some genealogical information, and about our small family.

Voor info over de vrije kavels in Zwaagdijk-oost die de erven Joris Wiering te koop hadden in 2019-2020 klik hier

   

Let op! Speciaal voor alle politici in Medemblik: informatie betrekking hebbende op mijn aanvraag bestemmingswijziging voor de realisatie van een bouwblok op Zwaagdijk 212 op basis van de Natuurschoonwet 1928

 

Aanvraag principeverzoek van 29 augustus 2018
Wat vooraf ging aan het principeverzoek was de positieve grondhouding die de overgrote meerderheid van de gemeenteraad in april 2017 had aangenomen ten aanzien van mijn plannen, mits mijn perceel land zou kunnen gaan voldoen aan de eisen van de Natuurschoonwet 1928.
- Motie van de VVD en CU van 6 april 2017 inzake een positieve grondhouding ten aanzien van mijn plannen mits het perceel een landgoed wordt conform de natuurschoonwet 1928:

http://www.awiering.nl/principeverzoek_2018/20170406_motie_over_initiatief_landgoed_en_kromme_leek_gebied.pdf

- Bijlage bij de motie van de VVD en CU van 6 april 2017: http://www.awiering.nl/principeverzoek_2018/20170406_bijlage_bij_motie_over_initiatief_landgoed_en_kromme_leek_gebied.pdf


In november 2017 kreeg ik uitermate goed nieuws: het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Staatssecretaris van Financiën hadden positief besloten en mijn perceel met terugwerkende kracht bestempeld als landgoed conform de natuurschoonwet 1928!!! Ik ben daarna onmiddellijk aan de slag gegaan met het beplantingsplan. Een poging van Bouwbureau Schouten om overleg te voeren met de gemeente over het tekenen van een huis was mislukt, en daarom maar zelf aan de slag gegaan met het tekenen.
De gemeente heeft op 29 augustus 2018 aangegeven dat ze eerst een nieuw principeverzoek wilden ontvangen, en dat is nog dezelfde dag toegestuurd naar de gemeente:

Aanvraag principeverzoek bouw huis van 29 augustus 2018: /principeverzoek_2018/20180829_aanvraag_principeverzoek_bouw_huis_zwaagdijk_212.pdf
- Bijlage bij principeverzoek: correspondentie met Wageningen Universitaire Research inzake rapport spuitzone uit 2014:  /principeverzoek_2018/bijlage_principeverzoek_20160924_correspondentie_met_wageningen_ur_inzake_rapport_2014.pdf
- Bijlage bij principeverzoek: aanvraag van Mommers Landgoedadvies bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor rangschikking NSW 1928:
/principeverzoek_2018/bijlage_principeverzoek_20170417_mommers_aanvraag_nsw_de_duinen.pdf
- Bijlage bij principeverzoek: openstellingskaart van Mommers Landgoedadvies tbv Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor rangschikking NSW 1928:
/principeverzoek_2018/bijlage_principeverzoek_20170417_mommers_openstellingskaart_bij_aanvraag_de_duinen.pdf
- Bijlage bij principeverzoek: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ontvangstbevestiging van de aanvraag door Mommers Landgoedadvies inzake rangschikking NSW 1928:

/principeverzoek_2018/bijlage_principeverzoek_20170512_ontvangstbevestiging_aanvraag_landgoed_de_duinen.pdf

- Bijlage bij principeverzoek: Positieve beslissing Minister van Landbouw en Minister van Financiën inzake rangschikking onder de NSW 1928

/principeverzoek_2018/bijlage_principeverzoek_20171106_beschikking_de_duinen.pdf

- Bijlage bij principeverzoek: artist impression van het door Bouwbureau Schouten getekende huis, zuidkant:
/principeverzoek_2018/bijlage_principeverzoek_20180523_woning_zwaagdijk_212_01.jpg
- Bijlage bij principeverzoek: artist impression van het door Bouwbureau Schouten getekende huis, oostkant:/principeverzoek_2018/bijlage_principeverzoek_20180523_woning_zwaagdijk_212_02.jpg

- Bijlage bij principeverzoek: artist impression van het door Bouwbureau Schouten getekende huis, westkant:

/principeverzoek_2018/bijlage_principeverzoek_20180523_woning_zwaagdijk_212_04.jpg

- Bijlage bij principeverzoek: schetsplan van het door Bouwbureau Schouten getekende huis, plattegronden en aangezichten:

/principeverzoek_2018/bijlage_principeverzoek_20180611_schouten_schetsplan.pdf

- Bijlage bij principeverzoek: situatietekening van het door Bouwbureau Schouten getekende huis, situatie ten opzichte van de omgeving:

/principeverzoek_2018/bijlage_principeverzoek_20180611_schouten_situatie.pdf

- Bijlage bij principeverzoek: plaatje uit Google Earth met daarop een tekening van een mogelijk bouwblok rekening houdende met 50 meter afstand tot de paardenschuur van de buurvrouw:

/principeverzoek_2018/bijlage_principeverzoek_google_earth_zwaagdijk_212_een_bouwblok_50_meter_afstand.jpg

De gemeente Medemblik heeft op 5 september 2018 een ontvangstbevestiging gestuurd inzake het principeverzoek:

/principeverzoek_2018/20180905_ontvangstbevestiging_gemeente_principeverzoek_zwaagdijk_212.pdf


In de vergadering van de Gemeenteraad van de gemeente Medemblik van 6 juni 2019 is o.a. de kaderstellende notitie "kansen voor Landgoederen" behandeld. Met een kaderstellende notitie bepaalt de raad aan welke voorwaarden (kaders) het college zich moet houden bij de uitvoering van beleid. In dit geval wil het college weten aan welke kaders ze zich moet houden bij het toetsen op het inrichten van landgoederen in de gemeente Medemblik. In het raadsvoorstel geeft het college aan met de kaders een pilot uit te willen voeren voor een principeverzoek dat bij het college is ingediend. Op 6 juni 2019 heeft de gemeenteraad van de gemeente Medemblik positief besloten, met een bijna raadsbrede meerderheid (alleen PW2010, Groen Links en Progressief Westfriesland bleven tegen).
20190606_raadsvoorstel.pdf

20190606_kaderstellende_notitie_kansen_voor_landgoederen.pdf

20190606_informatienota.pdf
20190606_inventarisatie_beleid_kromme_leek.pdf
20190606_amendement_vvd_norm_80_procent_vervangen_door_90.pdf
20190606_presentatie_landgoederen.pdf

Naar aanleiding van de kaderstellende notie, waarin gevraagd wordt om bijvoorbeeld een kano-aanlegsteiger (wat ik sowieso van plan was aan te leggen, maar niet specifiek opgenoemd had in mijn principeverzoek) bij deze alsnog een situatieschets met daarop aangegeven de plaats van een aanlegsteiger voor kano's en visstek voor sportvissers: 20191024_situatieschets_aanlegplaats_kanos_en_visstek.jpg

Zoekgebied voor een bouwblok, stand 10 maart 2021
Hier een analyse van de afstanden die aangehouden moeten worden van de gevel van het huis tot 1) de paardenstal van de buurvrouw 2) de erfgrens van de buurvrouw 3) de Kromme Leek: zoekgebied_bouwblok.html

Welstand
Op 19 november 2019 heeft Mooi Noord-Holland een advies uitgebracht: /landgoed_files/20191119_mooi_noordholland_advies_zwaagdijk_212.pdf
Hier een document met afbeeldingen (met behulp van Google Earth) van een aantal huizen in Zwaagdijk-oost. In de nieuwbouwwijk van Zwaagdijk overheersen de hoge dakgoten. In het dorpslint van Zwaagdijk-oost zijn nagenoeg alle wat nieuwere huizen, en alle mooie huizen, voorzien van hoge dakgoten. Als er ruimte voor is, dan staan de woonhuizen naast de bijbehorende schuren. Zie 20191126_document_met_voorbeelden_huizen_zwaagdijk_oost.pdf

Aanvraag bestemmingswijziging
Voorafgaande aan de aanvraag bestemmingswijziging heeft de gemeente nog gevraagd om een inrichtingsplan die moest zijn opgesteld door een erkend en universitair opgeleide landschapsarchitect. Hier het document: 20201204_inrichtingsplan_landgoed_de_duinen_zwaagdijk_212.pdf . De landschapsarchitect zelf vindt het ook een mooie opdracht om aan te werken: https://www.vandermeilandschap.nl/nieuws .
Half december 2020 is het ontwerp aanvraag bestemmingswijziging ter inzage komen te liggen bij de gemeente en de provincie.
Hier de complete aanvraag in pdf-formaat, waarin het inrichtingsplan is verwerkt: 20201207_ontwerp_aanvraag_bestemmingswijziging_zwaagdijk_212.pdf
Hier een plaatje van het plangebied, behorende bij de aanvraag bestemmingswijziging: 20201207_plangebied_bij_ontwerp_aanvraag_bestemmingswijziging.pdf
Hier de presentatie door de landschapsarchitecte van 6 oktober 2021 gegeven voor politici en buurtbewoners en dorpsraden in de schuur op het adres Zwaagdijk 212: 20211006_landschapsarchitecte_presentatie_zwaagdijk_212.pdf
Naar aanleiding van opmerkingen van de brandweer, de welstandscommissie, en naar aanleiding van opmerkingen van buren op 6 oktober 2021, is het inrichtingsplan aangepast. Hier het aangepaste inrichtingsplan van 11 oktober 2021. Het college en de gemeenteraad moeten hierover nog hun mening geven: 20211011_inrichtingsplan_landgoed_de_duinen_zwaagdijk_212.pdf

Enkele belangrijke documenten inzake mijn aanvraag voor een bouwblok

- Verhelderend artikel uit Elseviers Magazine inzake oprichting landgoederen van 30 januari 2010: 20100130elsevier_landhuis.jpg

- Provincie Noord-Holland: 20110207gespreksverslag_dhr_blok_provincie_nh.doc (De provincie is zeer enthousiast over de realisatie van nieuwe landgoederen in Noord-Holland en wil de realisatie van nieuwe landgoederen actief stimuleren.)

- Dorpsraad Zwaagdijk-oost: 20110415schakel_verslag_vergadering_dorpsraad_8_maart_2011.pdf (met duidelijke positieve uitspraak inzake de realisatie van een landgoed)

- In maart 2015 heb ik mijn plannen voorgelegd aan de Historische Stichting "De Cromme Leeck". Deze stichting heeft in het verleden al veel goeds gedaan voor het Kromme Leek gebied. Helaas heeft de stichting zijn werkgebied beperkt tot het gebied van de voormalige gemeente Wognum. Hier de correspondentie met de Historische Stichting "De Cromme Leeck": 20150330correspondentie_met_stichting_de_cromme_leeck_inzake_landgoed_de_duinen.pdf
- In september 2015 heeft de Dorpsraad Zwaagdijk een mail gestuurd naar de gemeente Medemblik waarin de Dorpsraad, onder bepaalde voorwaarden, zijn steun uitspreekt: 20151028correspondentie_met_dorpsraad_zwaagdijk.pdf
 

Wetten, regels en plannen inzake landgoed

Natuurschoonwet 1928: zoek op http://wetten.overheid.nl/zoeken/ naar "Natuurschoonwet 1928"
Handleiding Natuurschoonwet 1928, uitgegeven door de (Dienst) Landelijke Service bij Regelingen (LASER) van het Ministerie van LNV:  https://www.portaalnatuurenlandschap.nl/assets/Handleiding-Natuurschoonwet-1928.pdf 

Structuurvisie Noord-Holland 2040: http://www.noord-holland.nl/web/Projecten/Structuurvisie.htm

Nieuwe Agenda Groen van de provincie Noord-Holland: http://www.noord-holland.nl/web/Actueel/Nieuws/Artikel/Nieuwe-Agenda-Groen.htm

Tekst in de nieuwe agenda groen van de provincie Noord-Holland over nieuwe landgoederen: 201210provincie_nh_kiezen_voor_kwaliteit.htm

Bestemmingsplan Dorpskernen IV (waaronder ook Zwaagdijk valt):  Bestemmingsplan pdf-bestand (pdf, 64,463 kB)

Woonvisie Medemblik 2012-2020: http://www.medemblik.nl/Medemblik/Mediatheek/Website_Medemblik/Bewoner/Bouwen_wonen_verkeer/Beleid/Woonvisie_2012_2020_vastgesteld.org
 

Enkele minder belangrijke documenten inzake het landgoed maar waar de gemeente wel interesse in heeft, niet interessant om naar te kijken

Exploitatieopzet landgoed 2021:  2021_exploitatieopzet_voor_onderhoud_en_beheer_landgoed_de_duinen.pdf

Verkeersmaatregelen ten tijde van de bouw van het woonhuis op het adres Zwaagdijk 212: verkeersmaatregelen_zwaagdijk_212.html
Analyse van de maximale hoogte van de dakgoot en het dak ten opzichte van de kruin van de weg, en de verschillende hoogtes ter plekke: analyse_goothoogte_en_bouwhoogte_zwaagdijk_212.html

16 september 2011: Na de eindoverwinning voor Zwaagdijk inzake de MFA hier feest in Zwaagdijk bij de opening van de nieuwe school/MFA!

In het jaar 2007 heeft de familie Wiering gratis grond (zoveel als nodig tot een maximum van 3000 vierkante meter) aangeboden, zonder enige voorwaarde, ten behoeve van de school/multifunctionele accomodatie in Zwaagdijk. Wij waren bang dat na de gemeentelijke fusie de MFA op de lange baan geschoven zou worden.
Helaas hebben de ambtenaren in de jaren 2007 en 2008 geprobeerd om de gift van de familie Wiering belachelijk te maken door te stellen dat als de oude school gesloopt zou worden, er op hetzelfde bouwblok geen nieuwe school/MFA gebouwd mocht worden vanwege de milieuzonering. Met ingang van januari 2007 is er nieuwe wetgeving van kracht geworden die exacte aantallen meters geeft voor milieuzonering rond o.a. veehouderijbedrijven. Deze wetgeving maakte duidelijk dat er geen enkel probleem op het gebied van milieuzonering bestond. Zelfs na herhaaldelijk gewezen te zijn op de feiten, bleven de ambtenaren beweren dat de gift van de familie Wiering waardeloos was. We hebben zeer vele brieven geschreven en op vele vergaderingen uitgelegd dat de betrokken ambtenaren het niet bij het juiste eind hadden. Natuurlijk had de familie Wiering de hele tijd al gelijk, en uiteindelijk heeft Zwaagdijker Dorpsbelang (met inspanning van heel veel mensen waaronder ook de familie Wiering) een grote overwinning geboekt.

!!!De eindoverwinning 16 september 2011!!! Een nieuwe school/MFA in Zwaagdijk: 20110916NHD_opening_over_de_leek.pdf

Op 24 februari 2012: de opening van het "landje van Joris Wiering", een speelveldje van kunstgras vernoemd naar de voormalig eigenaar. De school is de gift niet vergeten: YouTube-filmpje in HD (1080p) van de opening op 24 februari 2012

 
Onterechte vergelijking tussen de plannen van het Leeker Woonland BV en de realisatie van een bouwblok op meer dan 5 hectare voor 90% openbare landbouwgrond

!Speciaal voor de politici in de gemeente Medemblik, nog één maal de echte plannen van het Leeker Woonland BV!: https://drive.google.com/file/d/0B3E35s89ZnQGRXRaRm5UU09lY0k/edit?usp=sharing

Dit naar aanleiding van de volgende tekst in de Woonvisie Medemblik 2012-2020 : "We zijn tegenstander van woonlandschappen. Grote statige huizen met parkachtige tuinen passen niet in het open landschap van Medemblik. De door projectontwikkelaars beoogde realisering van woonlandschappen in het Kromme Leekgebied heeft de gemeenteraad afgewezen."
Helaas staat in de brief van het college van 2 juli 2013 vervolgens de volgende tekst, waarbij gesuggereerd wordt dat het een citaat betreft uit de Woonvisie, maar dat is het niet!!! "Dit geldt uiteraard ook voor incidentele aanvragen van particulieren. De raad is voorts van mening dat er geen geschikte locaties voor woonlandschappen elders in de gemeente voorhanden zijn." De tekst "Dit geldt uiteraard ook voor incidentele aanvragen van particulieren" is dus géén citaat uit de woonvisie en is een interpretatie door de schrijver van de brief van 2 juli 2013. Het is in ieder geval duidelijk, zoals bevestigd door verschillende raadsfracties, dat met de tekst de plannen van het Leeker Woonland BV beschreven werden: de bouw van 1.350 woningen in het Kromme Leek gebied. Daarin waren grote statige huizen getekend met parkachtige (niet-openbare!) tuinen, een plan dat voorgoed een einde gemaakt zou hebben aan het Kromme Leek gebied. Daar was de gemeenteraad (terecht) op tegen. Uiteraard heeft de aanvraag van een bouwblok voor een huis helemaal niets te maken met "woonlandschappen"! Iedere suggestie dat een landgoed van meer dan 5 hectare (waarvan 90% open voor het publiek!) vergelijkbaar zou zijn met 1.350 woningen in het Kromme Leek-gebied is (als ik het mag zeggen) niet correct. De (terechte) veroordeling door de gemeenteraad van een (voor het Kromme Leek gebied) zeer negatief plan wordt gebruikt om een (voor het Kromme Leek-gebied) zeer positief plan af te kraken. Uiteindelijk is er in de commissie ruimte dan ook nooit de vraag opgekomen of mijn plan lijkt op de "woonlandschappen" uit de woonvisie.


Hier nog een pagina met veel historie, hoofdzakelijk het jarenlange gevecht van de familie Wiering met de voormalige gemeente Wervershoof : historie_gemeente.html


At present the Netherlands consist out of 12 provinces. Holland was only one of the former provinces. But because all the major seaports, the biggest cities and most industry was (and still is) concentrated in Holland many foreigners think 'Holland' and 'The Netherlands' are the same. In reality Holland is only a part of the Netherlands.
As you probably know The Netherlands was the first country in the world with freedom of speech, freedom of religion, freedom of press and freedom of everything.

 

Because of its dominant position inside the Netherlands the province Holland was divided (1840) in two provinces called Noord-Holland and Zuid-Holland.
North-Holland is a coastal province comprising a peninsula (area 2,667 square km) surrounded by the North Sea (west), the Waddenzee (north), and the IJsselmeer (lake IJssel, east). The province contains Amsterdam, the chief city of the Netherlands.
Along the shore sand dunes form a smooth, unbroken protection for the inland regions.
Most of the province lies at or below sea level. The province is as Dutch as a province can be. Most of the canals, windmills and beautiful dikes are here. On the countryside the main occupations are cattle raising and dairy farming.
The Netherlands have the tallest population in the world which stands at an average (for the entire Netherlands) of 1.735 metre for young women and 1.85 metre for young men. There is, however, a five-centimetre gab between men in the north and men in the south of the Netherlands! The people in North-Holland are among the tallest in the Netherlands. The people in the province North-Holland also enjoy one of the longest life expectancies in the world.

 

Westfriesland is the area which is surrounded by the 'Westfriese Omringdijk' (a dike around Westfriesland) and which is situated in the north of the province North-Holland. Three very nice and very old towns called Hoorn, Enkhuizen and Medemblik characterize Westfriesland. The area is known for its dikes, windmills and above all its tulips. Westfriesland has its own language and even its own literature.
The population is predominantly Roman Catholic although there are still some protestant strongholds as well.
Throughout the region the population in Westfriesland is known for its honesty, its good working-spirit and its lack of diplomatic skills. Usually people from Westfriesland tell what they really think instead of turning around the subject. The real Westfrisian, however, will not feel himself offended very quickly and you have to tell him a lot before he becomes angry.

There is a song that people in Westfriesland sing at weddings and other events. It’s about Westfriesland. For the text click here!

 

Zwaagdijk-oost is definitely the nicest village in the world. It is situated in the centre of Westfriesland exactly between the historical towns Hoorn, Enkhuizen and Medemblik. It is a Roman Catholic village with at present some 900 inhabitants.
During the elections in Zwaagdijk-oost a big majority of the original population votes for the political parties who are in favour of freedom and democracy. The socialists never gain more than a few percent of the votes.
During the pre-war period there was never ever any vote (not one single) for the NSB (National Socialist Movement) and during the war itself Zwaagdijk-oost was a centre for resistance against the occupying krauts. At one place in Zwaagdijk-oost there was a dropping-field where English planes dropped weaponry regularly to supply the resistance in Westfriesland and to supply the resistance in the rest of the province North-Holland.
When visiting Zwaagdijk-oost: keep in mind that you are visiting holy ground. Don't drive too fast, be nice and polite to everybody (just as the people in Zwaagdijk-oost will be towards you) and don't mess around with the girls. And most important: don't mistake Zwaagdijk-west for Zwaagdijk-oost! It is not and it will never be the same.

Almost all surnames in the Netherlands (and a big part of the rest of Europe) date back to the time when Napoleon occupied the Netherlands in the beginning of the 19th century. The French wanted everybody to register under a surname.

Before Napoleon conquered the Netherlands surnames already existed. Usually the rich influential families, mostly landowners, already had a surname. The big majority of labourers did not have a surname.

The surname ‘Wiering’ is a typical surname which dates back to somewhere in the middle-ages.

The surname Wiering consists out of two parts:

‘Wier’ and ‘ing’. Wier is derived from ‘wirre’, an old Germanic (that does not mean German!) word. The English word ‘warrior’ is definitely derived from it, just as the German words which start with 'Wehr' (for example 'Wehrmacht'). ‘Wirre’ meant something like ‘great brave warrior’.

The word ‘ing’ means the same as ‘ink’ and is quite common in the eastern part of the Netherlands. It’s meaning is: ‘son or descendent’ and is always written after the name of the person from whom he is a descendant.

So everyone who bears the name ‘Wiering’ is a descendant from a great warrior who once lived probably somewhere in the eastern part of the Netherlands somewhere in the middle-ages. Because I am his descendant he probably has been fighting for a good cause.

In Zwaagdijk the surname Wiering is the oldest known name in our village which is still represented  here in Zwaagdijk till the present day.

I traced my family tree back to the second half of the 17th century, the Dutch ‘Golden Century’. At that time the great Cornelis Wiering, a catholic farmer, was standing at the cradle of at least a big part of all the people called Wiering today.

Please click further to my genealogical site: Click here to go to my genealogical site in the English language!

 

In April 2002 I received a document with many more descendants of the great Cornelis Wiering. A link is made to the USA. A lot of the material is still under investigation and not translated in English yet. I made a html-document of it. Because I haven't asked all the people on all the photo's their permission, the document is without photo's: Click here to go to the genealogical site in the Dutch language!

 

Protestants: Mainly in the western part of the province North-Holland there are many protestants with the surname Wiering living. I saw a copy of a document written in the year 1666 mentioning the oldest known given names at this side of the family. These names were very similar to the oldest known given names at the catholic side of the family Wiering. This indicates that not long before the 17th century there are probably common ancestors. Originally the protestant side was also consisting of landowners with cattle. Later the protestant side somehow lost their possessions and they became laborers on the land. At present at the protestant side there are no farmers left.

During the reformation in the province North-Holland, in the 16th century, one Pastor in one village converted to Protestantism, and the Pastor in the next village decided to stick to the catholic church. The people in the villages just followed their local spiritual leaders. During this time the protestant side was created. 

Some protestants went to the USA as well. As soon as I receive more information, I will immediately add that information to this website.

We do have some small property with which we hope to earn money.

- 'Veehouderijbedrijf Wiering', for centuries the place with the best cattle in Holland: http://www.awiering.nl/veehouderijbedrijf.htm (registration in the chamber of commerce: 20090617uittreksel_kvk.pdf)

- 'Fruitkwekerij Wiering', a young company aimed at growing the best fruit in Holland: http://www.awiering.nl/fruitkwekerij.htm (registration in the chamber of commerce: 20090617uittreksel_kvk.pdf)

& (new!) http://www.awiering.nl/alliumteelt.htm and http://www.zelfplukfruittuin.nl/ .

Here are some photos: paardenhouderij.htm

And here are some more photos: paardenfotos.htm

And here are the papers of the three beautiful horses: paardenpapieren.htm

And here some photos dated July 2010: paardenfotos2.htm

Here a temporary link to a few photos, only interesting for the insider, so not interesting for you: http://www.awiering.nl/slootdemping.htm

Teddy Roosevelt: 'It is not the critic who counts, not the one who points out how the strong man stumbled or how the doer of deed might have done better. The credit belongs to the man who is actually in the arena, whose face is marred with sweat and dust and blood; who strives valiantly; who errs and comes short again and again; who knows the great enthusiasms, the great devotions, and spends himself in a worthy cause; who, if he wins, knows the triumph of high achievement; and who, if he fails, at least fails while daring greatly, so that his place shall never be with those cold and timid souls who know neither victory or defeat.'

 

Winston Churchill: 'Those who appease the crocodile will simply be eaten last.' (on the cowardly way the former British Prime Minister Chamberlain tried to appease the German national socialists.)


During the American Civil War a group of less successful generals complained to Lincoln that General Grant was an alcoholic. 'Find out what he likes,' snapped Abe. 'And send him another case.'


Winston Churchill (During the darkest hours of World War II, when the world faced a global threat from German Nazism, Italian Fascism and Japanese Imperialism, Churchill challenged his people to rise to the occasion and fight.): 'Never, never, in nothing great or small, large or petty, never give in except to convictions of honour and good sense. Never yield to force; never yield to the apparently overwhelming might of the enemy.'

 

Edmund Burke: 'All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing.'

Captain Jean Luc Picard (in Star Trek: The Next Generation, episode 'The Drumhead'): 'With the first link, the chain is forged. The first speech censored, the first thought forbidden, the first freedom denied, chains us all irrevocably.'

Saint Paul in his letter to the Ephesians, capital 6, verses 10-12 (taken from a translation of the Bible called the 'New International Version'): 'Finally, be strong in the Lord and in his mighty power. Put on the full armour of God so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms.'

Clint Easwood as Walt Kowalski in 'Gran Torino' (2008): 'Ever notice how you come across somebody once in a while you shouldn't have fucked with?'

 

Thomas Jefferson (1743-1826), US Founding Father: 'If the American people ever allow private banks to control the issue of their money, first by inflation and then by deflation, the banks and corporations that will grow up around them (around the banks), will deprive the people of their property until their children will wake up homeless on the continent their fathers conquered.'


Mahatma Gandhi: 'Many people, especially ignorant people, want to punish you for speaking the truth, for being correct, for being you. Never apologize for being correct, or for being years ahead of your time. If you’re right and you know it, speak your mind. Speak your mind. Even if you are a minority of one, the truth is still the truth.'

Margaret Thatcher, 10 October 1980: 'If our people feel that they are part of a great nation and they are prepared to will the means to keep it great, a great nation we shall be, and shall remain. So, what can stop us from achieving this? What then stands in our way? The prospect of another winter of discontent? I suppose it might. But I prefer to believe that certain lessons have been learnt from experience, that we are coming, slowly, painfully, to an autumn of understanding. And I hope that it will be followed by a winter of common sense. If it is not, we shall not be diverted from our course. To those waiting with bated breath for that favourite media catchphrase, the 'U-turn', I have only one thing to say: 'You turn [U-turn] if you want to. The lady's not for turning.' I say that not only to you but to our friends overseas and also to those who are not our friends.'

Edgar Cayce (1944, No. 3976-29): 'In Russia there comes the hope of the world, not as that sometimes termed of the communistic, or Bolshevik, no; but freedom, freedom! That each man will live for his fellow man! The principle has been born. It will take years for it to be crystallized, but out of Russia comes again the hope of the world.'


Sherlock Holmes in Arthur Conan Doyle's book "The Sign of the Four", 1890, chapter 6: 'When you have eliminated the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth.'

Views about islam: http://www.awiering.nl/islam.htm

Views about building houses: http://www.awiering.nl/woningbouw\20040207Trouw_Open_de_polders.pdf

Views about socialism: http://www.awiering.nl/socialism.htm

Views about climate: http://www.awiering.nl/climate.html

Views aboout football, two articles that explain everything about the tense relationship between Germany and the Netherlands back in 1988: /indexfotos/19880622_nhd_oranje_rijp_voor_titel.pdf and /indexfotos/19880622_nhd_dagboek_van_ronald.pdf

In short: there is hard evidence that the Pentagon and the WTC-towers were not hit by passenger-planes at all! Something really scary has happened, for example the disappearance of most of the debris of the WTC-towers. We don't know what really happened, but the official version is a lie. Here some links to the most compelling evidence so far:

 

- "In Plane Site", Directed by William Lewis, questions asked about the planes which crashed: https://www.youtube.com/watch?v=p_3-YkV_Uik

- A groundbreaking interview with an ex-officer of the Soviet nuclear intelligence, Dimitri Khalezov, an expert in nuclear demolition, about the possibility that the WTC-towers and building number 7 might have been 'pulled' by nuclear demolition, part 1 of 26: http://www.youtube.com/watch?v=eAV_BUQoGBw (even in case you don't believe a word Khalezov says, the presented facts in the 26 parts are awesome).

- The website of Doctor Judy D. Wood, Ph.D. Doctor Wood is a former professor of mechanical engineering. She raises many questions about the WTC-attacks: http://www.drjudywood.com/ (even in case you don't believe a word Judy Wood says, the presented facts are awesome as well).

- Let's Roll, Community Forums with a huge collection of evidence that something strange has happened: http://letsrollforums.com/u-s-government-conspiracy-f3.html

- Pilots talk about the impossible speed of the airplanes, the impossible manoeuvres of the planes, proof that the planes were still flying after they supposedly crashed etc.: http://pilotsfor911truth.org/

- Ten reasons why the hijackers were fake, very convincing: http://www.youtube.com/watch?v=G6gtqAr241I&feature=related

- "The smoking gun", with hard evidence that the official images of the second impact in the WTC were manipulated before broadcast (airplane definitely coming out of the other side of the tower and the airplane is still intact!): http://www.youtube.com/watch?v=jzwokBguIKw&feature=youtu.be

- 911 Explosive evidence, experts speak out, full length (2:15:21):  http://www.youtube.com/watch?v=TL9oOdbBcEY

- Since 9/11/2001 many of the key witnesses of the events surrounding 9/11/2001 have died or been killed in unusual circumstances: http://www.youtube.com/watch?v=TdtPSyCKNgk&NR=1&feature=fvwp

- Websites with a huge amount of information and links with proof that the official version is a lie: http://www.911truth.org/ and http://www.ae911truth.org/ and http://www.911blogger.com/ .

- Zero hour, the best 9 11 documentary ever (full movie): http://www.youtube.com/watch?v=QU961SGps8g&feature=related

- The official ReThink 911 Video, focussed on the collapse in free fall of building number 7: http://www.youtube.com/watch?v=rNR6Kbg5jJ8&feature=share
- On 16 April 2015, at the Technical University of Delft, Netherlands, architect Richard Gage, representing 2,300 Architects and Engineers, gives a presentation of the evidence so far that the towers came down by controlled demolition:  https://collegerama.tudelft.nl/Mediasite/Presentation/c6867a5e068342018f57ec533b8d84021d

Nissan, stay out of it (the best Nissan Commercial ever): http://www.dumpert.nl/mediabase/430921/fdde37af/beste_nissan_commercial_ooit.html

Angry German kid (The kid is a talented actor from Bergisches Land, Germany. He plays a character.): http://www.youtube.com/watch?v=PbcctWbC8Q0

Sketch ("pistool") from New Kids is not allowed on TV on Comedy Central, too rude: http://www.dumpert.nl/mediabase/644201/268b184a/brabantse_tokkie_schiet_agent_door_hoofd.html

Sketch ("knoepert") from New Kids is not allowed on TV on Comedy Central, too rude: https://www.facebook.com/NewKidsOfficial/videos/1168257186526815/?v=1168257186526815

Russian madmen racing on the Russian highways, HD Quality!: http://www.youtube.com/watch?v=LTm8alJ4bFM&feature=player_profilepage#

Women, know your limits; the best instruction-film for women ever: http://www.dumpert.nl/mediabase/778461/bd09596f/women_know_your_limits.html

 

Of course UFO's do exist. Any flying object that is not identified is, by definition, an unidentified flying object. The interesting question is whether or not some of the UFO's is from extraterrestrial origin. Here I plan to make some links to the most compelling evidence so far that some of the UFO's actually is of extraterrestrial origin, and that extraterrestrial biological entities (EBE's) have been visiting the earth for thousands of years.

1. Westall '66: A Suburban UFO Mystery (a whole school including teachers see flying saucers from very nearby, one boy even touching a flying saucer): http://www.youtube.com/watch?v=9QjSBDQA6yg&feature=related

2. Space Shuttle Mission STS-80 with very clear footage of a number of UFO's: http://www.youtube.com/watch?v=FJyuQVIFdKo&feature=related (See also the STS-75 tether incident in 1996)

3. Conversation between a pilot from airport Eelde (Groningen, Netherlands) and the control tower (verified conversation, not fake): http://www.youtube.com/watch?v=vHZvTo4dlwc&feature=player_embedded#

4. Astronaut Buzz Aldrin talks about the 'UFO' which the Apollo 11 crew saw on their way to the moon: http://www.youtube.com/watch?v=XlkV1ybBnHI&feature=player_embedded

5. Documentary 'Flying saucers are real' by Stanton T. Friedman, nuclear physicist (lots of photos, films and eye-witness-accounts): http://www.youtube.com/watch?v=vefpDSDvpPk&feature=player_embedded#at=5025

6. Larry King live, about the crash of a flying saucers near Roswell, about nuclear weapons that have been disabled by flying saucers etc., part 1 of 6: http://www.youtube.com/watch?v=gBVoIT3KRYI

7. Conference 27 September 2010 - UFOs at Nuclear Weapon Bases, at least a dozen former U.S. Air Force personnel, mostly officers who worked on secret projects connected to sensitive nuclear weapons sites, are speaking about UFO and alien-related incidents that occurred during their time of service, Part 1: http://www.youtube.com/watch?v=dmWp590TUAE Part 2: http://www.youtube.com/watch?v=tuFm2DrVKeQ&feature=related

8. Dr. ir. Coen Vermeeren lectures at the Technical University of Delft on Unidentified Flying Objects, 17 December 2009 http://vimeo.com/37620277 and 1 februari 2010 http://vimeo.com/37625058

9. The mystery of Puma Punku in Bolivia. There are stones many thousands of years old and made with the help of sophisticated technology; advanced electrical machinery must have been used: https://www.youtube.com/watch?v=cgY3-gNOICA

10. Lost Walt Disney UFO documentary: full uncut version 2013 HD, with hard evidence of the extraterrestrial origin of (a part of the) UFO's, and proof of the cover-up: http://www.youtube.com/watch?v=DHunekX1xPw

ambulance.htm

On friday the 22nd of November 2019 the chimney sweep came to our home, and this delivered some spectacular photos! http://www.awiering.nl/schoorsteenveger.html


My name is Andre Wiering (1965) and my wife's name is Natascha Wiering-Kopylkova (1970). We have four children:
-Valeria (1993)
-Julia (1993) Julia is living in Germany; link to her site: Julia Wiering, in Germany registered under the false and bought name Julia Penner (site in the german language)
-Mark (1997)

-Laura (2006)
 

Photos of our daughter Laura shortly after her birth:

laura1.htm (first 11 of 25 photographs)

laura2.htm (last 14 of 25 photographs)


Foto's in loving memory of babushka Vera: http://www.awiering.nl/familie_kopylkov.html

Here more photos:

 

Julia; photo taken in Moscow, 11 August 1993


Julia; photo taken in Moscow, 11 August 1993. It was the first time I was allowed to take my baby in my arms.  
 

Natascha and I; photo taken near the lake in the city of Hoorn, 14 September 1997

 

Natascha, 14 September 1997

 

Natascha; photo taken in Zwaagdijk, 9 November 2001

 

Valeria

 

Valeria; photo taken in Zwaagdijk, 29 July 2001

 

Mark

 

Mark; photo taken in Zwaagdijk, 29 July 2001

 

Underneath two 100% pure fanatics, on the 19th of April 2005. It was freezing cold and it was raining cats and dogs. We were riding for about the tenth time (sitting the tenth time in the same places) in a further totally deserted rollercoaster (the 'Goliath' at Walibiworld, the fastest rollercoaster in the Netherlands). Nobody was willing to join us. Rain hurts when you are going fast, and Mark and I had to protect our faces against the raindrops.

 

Underneath the nicest girl in the whole world: Laura! These 2 photos are taken at the end of August 2007.

 

Underneath the best mother anyone could ever have dreamed of; since 16 September 1993 in heaven

 

I am born and raised in Zwaagdijk-oost, just as my ancestors have been born and raised in Zwaagdijk-oost for hundreds of years.
I am a graduated economist and I am proud to have received my degree from the best university in Western Europe, the unrivalled University of Amsterdam. Among others I am a cattle-farmer and a fruit-grower. My wife is a Medical Doctor and a specialist in the field of Paediatrics. Besides she is a homeopathic doctor.
We both like to travel around. We like to meet with other people in other countries.
 

Our address is:
De Gracht 25

1684 NR Zwaagdijk-oost
The Netherlands
Telephone home: +31-228-584632, telephone mobile: +31-620000717


Please send us an e-mail-message: awiering @ [aaa] gmail.com (the [aaa] is not part of the e-mail-address; it is written to reduce the amount of spam)


Take care, God bless,
family Wiering

Links to the homepages of:

Natascha Wiering-Kopylkova (site in the dutch language)

Valeria (site in the dutch language)

Julia Wiering, in Germany registered under the false and bought name Julia Penner (site in the german language)

Mark Wiering (site in the dutch language)

Verder hebben wij zitting in het Comité Schoolkeuze Hoorn, wat u kunt gebruiken als informatiebron voor het maken van een juiste keuze tussen de verschillende middelbare scholen in Hoorn (Nh):
http://www.schoolkeuzehoorn.nl
http://www.atlascollegehoorn.nl

Link naar de verkooppagina van De Kreekrug 52: https://www.awiering.nl/dekreekrug52.html